REGULAMIN REKRUTACJI 

uczestników projektu pn. “Przełamując Falę” 

utworzonej na terenie Gminy Wielka Wieś w ramach projektu “Przełamując falę”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa   Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. 

§ 1. 

Postanowienia Ogólne 

   1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w Projekcie pn.: „Przełamując falę”                   o numerze RPMP.09.02.01-12-0107/19. 

      2. Placówka prowadzona jest przez:

  1.  Liderem projektu jest: Stowarzyszenie Youth Human Impact, w ramach projektu “Przełamując falę”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie; z Europejskiego Funduszu Społecznego

   b) partnerem projektu jest: Centrum Edukacji i Wsparcia REST-GEST z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 6 | 35-002 Rzeszów; KRS: 0000027007 | NIP: 813-17-37-805 | REGON: 690022010.

     3. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego    Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny  społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne  i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności  placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

     4. W ramach projektu powstanie Specjalistyczno-terapeutyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Gminie Wielka Wieś. Siedziba placówki będzie umiejscowiona w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, przy ulicy Królowej Jadwigi 4 w Białym Kościele.

5. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1 grudnia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku na  podstawie umowy o dofinansowanie; 

6. Realizacja projektu obejmuje Gminę Wielka Wieś; 

7. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji uczestników projektu. 

§ 2. 

Wykaz skrótów i definicji 

1. Projekt – projekt pn.:„Przełamując fale”.

2. Beneficjent Projektu – Stowarzyszenie Youth Human Impact z siedzibą w Łomży, ul. Kazańska 18/30, 18-400 Łomża, NIP 718 214 1387, KRS 0000538549

  3. Realizator – Gmina Wielka Wieś , Stowarzyszenie Youth Human Impact

4. Uczestnik – dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia spełniająca kryterium grupy docelowej i ich rodzice/ opiekunowie prawni, zakwalifikowani do udziału w Projekcie, którym udzielono wsparcia              w ramach Projektu. 

   5. Zespół Interdyscyplinarny – zespół składający się ze specjalistów: psychologa, oraz wychowawcy placówki oraz prowadzących zajęcia dodatkowe, który opracowuje indywidualny plan wsparcia rodziny uczestnika, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny.     

6. Komisja Rekrutacyjna – zespół, w skład którego wchodzą osoby,  weryfikujące dokumenty                      i zatwierdzające listę osób zakwalifikowanych do projektu. 

7. PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

8. PWD, Placówki–Placówki Wsparcia Dziennego,typu opiekuńczego i specjalistycznego; 

§ 3. 

Cel projektu 

Celem projektu będzie wsparcie dzieci i młodzieży do lat 18 (11 chłopców i min. 9 dziewczynek) oraz ich rodziców/opiekunów z Gminy Wielka Wieś, w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, wyrównywaniu zdiagnozowanych deficytów oraz pomoc w przywracaniu prawidłowej funkcji rodziny poprzez wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu ich problemów osobistych oraz wychowawczych z dziećmi, w terminie 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r. W ramach projektu na terenie Gminy Wielka Wieś powstanie placówka wsparcia dziennego, zadaniem której będzie łagodzenie niedostatków opieki wychowawczej dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, stworzenie im warunków do nauki własnej, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, eliminowanie zaburzeń zachowania, ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień, w tym szczególnie alkoholizmu i narkomanii. ( termin zmieniony od 1.12.2020r.)

§ 4 

Zakres wsparcia 

1. Formy świadczenia usług przez Placówkę Wsparcia Dziennego 

2. Powstanie Opiekuńczo-specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Gminie Wielka Wieś

3. Zakres wsparcia dla uczestników projektu obejmuje: 

  a) Zajęcia opiekuńcze. Celem zadania jest zorganizowanie dzieciom czasu wolnego po lekcjach                w sposób zapewniający możliwość nauki, zabawy i wypoczynku. W ramach opieki placówki,  dzieci będą odrabiać lekcje z pomocą wychowawcy (rozwijanie kompetencji  kluczowej: umiejętność uczenia się), otrzymają zdrowy, ciepły posiłek, będą uczestniczyć w zajęciach placówki. 

→ Opieka w Placówkach Wsparcia Dziennego będzie funkcjonować adekwatnie do  potrzeb dzieci i rodzin, przez 8 godzin dziennie przez co najmniej 5 dni  w tygodniu. W okresach wakacyjnych PWD będzie otwarta codziennie przez 8 godzin (w zależności od bieżących potrzeb uczestników projektu, dopuszcza się funkcjonowanie  placówki   w dni wolne, weekendy, popołudnia/ wieczory);  

              → Organizację zajęć rozwijających zainteresowania: 

               a. zajęcia teatralno-taneczne;

  b. kurs języka angielskiego

               c. robotyka

   → Uczestnictwo w wyjazdach wakacyjnych (koloniach) i innych atrakcjach

→ Opieka psychologiczna

→ Pomoc prawna dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka

→ Warsztaty profilaktyczne dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka, prowadzone przez coacha

 b). Organizację zajęć specjalistycznych. Celem zadania jest zapewnienie specjalistycznej  pomocy dzieciom i ich rodzinom poprzez organizację zajęć socjoterapeutycznych, wsparcia psychologicznego, korekcyjnych, kompensacyjnych. Zajęcia  będą miały charakter grupowy  i indywidualny i prowadzone będą w oparciu o indywidualny plan wsparcia dziecka i jego rodziny, według diagnozy sporządzanej na bieżąco przez Zespół Interdyscyplinarny Projektu.

4. Udział Uczestników we wszystkich formach zajęć jest bezpłatny

    5. Osoba składająca deklarację uczestnictwa, zobowiązuje się do udziału w zajęciach, bez możliwości rezygnacji bez podania uzasadnionych powodów. 

§ 5 

Zasady rekrutacji i Kryteria rekrutacji 

1. Dokumentacja zgłoszeniowa: 

a. Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego – załącznik nr 1. 

b. Wszelkie opinie, zaświadczenia, orzeczenia, będące wskazaniem do udziału dziecka                    w Projekcie. 

c. Uczestnikami projektu będą osoby spełniające kryteria formalne oraz merytoryczne.

2. Kryteria formalne: 

a. Zamieszkanie na terenie Gminy Wielka Wieś – 1 pkt

b. Wiek do 18 roku życia – 1 pkt

c. Poprawne wypełnienie i podpisanie dokumentów rekrutacyjnych – 1 pkt

d. Terminowe złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych –1 pkt

3. Kryteria merytoryczne: 

a. opinia pedagoga szkolnego o potrzebie wsparcia – 5 pkt

b. posiadanie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej- 5 pkt.(zaświadczenie) 

c. pozostawanie pod opieką GOPS na terenie Gminy Wielka Wieś lub innej jednostki pomocy społecznej – 5 pkt. (zaświadczenie /oświadczenie) 

d. korzystanie z PO PŻ – 5 pkt. (zaświadczenie) 

e. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności sprzężonej oraz osoby z  zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi- (na podst.  orzeczenia/zaświadczenia) – 5 pkt. 

f. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; (na podst.  orzeczenia/oświadczenia) – 5 pkt 

g. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające  wielokrotnego wykluczenia społ. (wyklucz. z powodu więcej niż jednej przesłanki)- na  podst. orzeczenia/oświadczenia – 5 pkt. 

h. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ. w związku                          z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – 5 pkt. 

i) osoby z rodzin których dochód nie przekracza min socjalnego( dla osoby w rodzinie –528 zł) – 5 pkt

j) samotne wychowywanie dziecka/dzieci – 5 pkt

k) trudności dziecka w nauce, ( oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/ opinii placówki szkolno-wychowawczej) – 2 pkt

l) problemy wychowawcze (opinia/zaświadczenie opiekuna/rodzica/placówki szkolno-wychowawczej) – 2 pkt

4. Dokumentacja zgłoszeniowa dostępna będzie w siedzibie biura projektu (budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przy ulicy Królowej Jadwigi 4 w Białym Kościele), jak również na stronie internetowej Gminy Wielka Wieś i GOKiS-u.

5. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do formularza zgłoszeniowego określone  dokumenty źródłowe, które będą potwierdzały spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji                i zwiększą jego szanse na udział w Projekcie. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów  potwierdzających spełnienia kryteriów – nie uwzględnia się danego kryterium. 

6. Zakłada się rekrutację ciągłą w trakcie realizowania Projektu.

7.  W przypadku większej liczby chętnych, zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku tej samej liczby punktów będzie liczył się termin złożenia formularza rekrutacyjnego. 

8. Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie.

9. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału uczestnika w projekcie, pierwsza osoba z listy rezerwowej zostanie zakwalifikowana do udziału w trakcie jego trwania. 

 10. W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc (np. w związku z rezygnacją z udziału w projekcie zakwalifikowanych Kandydatów) Beneficjent będzie kontaktował się z osobami z listy rezerwowej, a w przypadku braku takich osób zostanie wprowadzona rekrutacja ciągła na wolne miejsca w projekcie.

11. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu PWD oraz w przypadku niskiej frekwencji, uczestnik projektu może zostać skreślony z listy członków placówki.

12. Rekrutacja uczestników przebiegać będzie z zachowaniem zasady równych szans                                    i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych; 

  13. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które:
a) nie spełniają kryteriów formalnych i preferencyjnych;
b) są uczestnikami innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO Małopolska na lata 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestników projektu są tego samego rodzaju lub zmierzają do osiągnięcia zbieżnego celu/korzyści dla uczestnika projektu;

c) nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji uczestnictwa w projekcie z zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu przez Beneficjenta i inne upoważnione podmioty, co do których Instytucja Pośrednicząca nie wyraziła sprzeciwu.

§ 6 

Zasady rezygnacji 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest dobrowolna i możliwa w każdej chwili. 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemną – dostarczoną osobiście lub listownie przez rodzica bądź opiekuna prawnego i zawierać powód rezygnacji. 

3. Rodzina lub opiekun prawny uczestnika projektu ma prawo do rezygnacji z udziału jego dziecka                       w projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona do biura projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć bez podania przyczyn. 

 4. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia wychowawcy  placówki/kierownika placówki o przerwaniu udziału dziecka w projekcie. 

§ 7 

                                            Inne obowiązki uczestników projektu 

1. W celu oceny skuteczności działań podejmowanych w projekcie, uczestnicy są zobowiązani do  udziału w systemie monitoringu i ewaluacji. 

2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom                  i instytucjom zewnętrznym, upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu. 

Postanowienia końcowe

§8

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Rodzice/opiekunowie/Uczestnicy projektu zobowiązani są do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkich dokumentów stanowiących podstawę działania PWD.
3. Wszelkie wnioski i skargi dotyczące działalności Placówki powinny być kierowane do Kierownika Placówki lub Organu prowadzącego
4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo zmiany Regulaminu.
6. Wszelkie uzupełnienia lub poprawki niniejszego Regulaminu wymagają formy aneksu do Regulaminu.
7. Zdjęcia i materiały filmowe wykonywane podczas zajęć i imprez organizowanych przez Placówkę, wykorzystywane są jedynie w celu udokumentowania działań Placówki oraz ich promocji, za zgodą uczestnika projektu. 

Skip to content